Lastvagnar

Vanliga frågor och svar om eldrivna lastbilar 

 

Elektromobilitet är ett område som fortfarande är förknippat med många frågor. Frågorna gäller till exempel miljöpåverkan, laddning och räckvidd. Nedan hittar du vanliga frågor och svar, indelade i tre kategorier.

 

Samhälle/hållbarhet

Produkter och tjänster

Affärsmöjligheter    

Samhälle/hållbarhet

Elektromobilitet avser fordon, till exempel bilar, bussar, tåg och lastbilar, som helt eller delvis drivs med el, har möjlighet att lagra energi ombord och som vanligtvis får el levererad via elnätet. Den vanligaste typen av fordon med en elektrisk drivlina är batterielektriska fordon (BEV), men det finns även elektriska fordon som drivs med vätgas och kallas bränslecellsdrivna elfordon (FCEV). Elektromobilitet omfattar även laddningsinfrastruktur och supporttjänster för räckvidds- och ruttplanering samt ytterligare funktioner.

Många företag ställer till exempel upp ambitiösa koldioxidmål för att leva upp till Parisavtalet och eldrivna lastbilar är ett sätt att nå dessa mål. Tuffare utsläppsregler för koldioxid driver även på användningen av den här tekniken, liksom en önskan om en bättre luftkvalitet och mindre buller, framförallt i större städer. Transporteffektivitet är en annan viktig drivkraft. Eldrivna lastbilar kan leverera under kvällar, nätter och perioder med glesare trafik. De kan dessutom leverera till fler platser än sina dieseldrivna motsvarigheter, inklusive insidan av byggnader.

Ett batterielektiskt fordon (BEV) drivs av energi som lagras i fordonets batterier och laddas med el från elnätet. Ett eldrivet fordon med bränslecellsteknik (FCEV) drivs med vätgas som omvandlas till el medan fordonet körs.

Miljöpåverkan från en eldriven lastbil är mycket låg under användningsfasen, men något högre under produktionsfasen. Lastbilarnas höga användningsgrad gör det dock möjligt att kompensera för detta ganska snabbt. Elektriska drivlinor är mer energieffektiva och har lägsta möjliga miljöpåverkan när de drivs med el från förnybara källor. 

Ett elfordon ger inga direkta avgasutsläpp och har betydligt lägre ljudnivåer än ett fordon med förbränningsmotor. Utsläpp sker dock under tillverkningen och till viss del även under körningen, till exempel från däck och bromsar samt i form av vägslitage.

För att kunna svara på detta måste vi studera fordonets hela livscykel från råvaror till produktion och användning. En eldriven lastbil ger upphov till högre koldioxidutsläpp under tillverkningsfasen, men oftast betydligt lägre utsläpp under användningsfasen. Den lokala energimixen – till exempel tillgängligheten till kolkraft kontra vind- eller solenergi – har dock en betydande inverkan på fordonets totala miljöpåverkan. Mer information och exakta beräkningar finns i Volvo Lastvagnars miljökalkylator.

Ja, cirka 90 procent av livscykelns miljöpåverkan från en traditionell dieselbil uppstår under användningsfasen. Lastbilar som drivs med el från förnybara källor har en mycket lägre miljöpåverkan under användningsfasen. Vi på Volvo arbetar hårt för att se till att råmaterialen utvinns med hållbara metoder och att batterierna tillverkas med minimal klimatpåverkan. Mer information och exakta beräkningar finns i Volvo Lastvagnars miljökalkylator.

Vi kräver att alla våra leverantörer och deras underleverantörer följer våra värderingar vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik. 

Litiumjonbatterier innehåller vissa material med knapp tillgång, till exempel tungmetaller och sällsynta jordartsmetaller. Några av de material med knapp tillgång som används i litiumjonbatterier och andra elektromobilitetskomponenter kommer ibland från källor som direkt eller indirekt gynnar beväpnade grupper i ursprungsområdet. Dessa material kallas ofta konfliktmineraler. Volvo Lastvagnar utvärderar hela sin leveranskedja för att säkerställa att inget av det tantal, volfram, tellur, guld och kobolt som används i våra lastbilsbatterier kommer från källor i konfliktområden.

Antalet uttjänta batterier har hittills varit ganska lågt, men i takt med att vi ökar vår produktion av eldrivna lastbilar kommer behovet av återvinning och återanvändning att öka. Volvo Lastvagnar förbereder sig inför detta genom att samarbeta med avfallsentreprenörer och andra aktörer i avsikt att maximera återvinningsgraden av fordonsbatterier. Vi undersöker även andra användningsområden för batterier som inte längre kan användas i våra fordon. Vi söker efter möjligheter att förlänga batteriernas livslängd genom användning i andra tillämpningar, till exempel för energilagring i byggnader. B14

Vi har en helhetssyn på hela livscykeln samt leveranskedjan, inklusive leverantörer, material, logistik, tillverkning och återvinning. Detta omfattar både hur drivlinan och batterierna tillverkas samt vilka material som används.

Tillgången varierar kraftigt mellan olika länder. Tillgången till energi från förnybara källor ökar dock snabbt. Denna energi är ofta även mer kostnadseffektiv än den som produceras med hjälp av fossila bränslen. Mer information om energimixen i EU finns i Volvo Lastvagnars miljökalkylator.

Vi tror att 50 procent av alla Volvolastbilar som säljs i Europa 2030 kommer att vara eldrivna via batteri- eller bränslecellsteknik.

Sett ur ett branschperspektiv handlar det om att utveckla kunskaper om hur tekniken kan användas så effektivt som möjligt genom att optimera rutter, batterianvändning, servicescheman och lastbilarnas tillgänglighet. Sett ur ett samhällsperspektiv måste övergången uppmuntras med hjälp av incitament och genom att hjälpa till att tillhandahålla laddningsinfrastrukturen samt en tillräcklig kapacitet i elnäten för att stödja ett stort antal fordon. Den viktigaste faktorn är dock behovet av hållbara transporter. Den kommer att utgöra drivkraften bakom övergången under en överskådlig framtid.

Laddningen av eldrivna fordon kräver en stor mängd energi. Ett sätt att hantera detta är att uppmuntra användarna att ladda sina fordon över natten och att sprida ut och balansera efterfrågan på smarta sätt i såväl stora som lokala elnät. Stora och mycket brådskande investeringar görs nu för att utveckla infrastrukturen och skapa fler laddningsstationer. De flesta lastbilar kommer inledningsvis att behöva laddas på sina hembaser. Vi på Volvo betonar behovet av att myndigheter inför incitament för installation av offentliga laddningsstationer med hög kapacitet och tillräckligt med utrymme för lastbilar. 

Vi följer noggrant utvecklingen av tekniker för återvinning och deltar i flera projekt där batterier från eldrivna fordon får ett andra liv i olika tillämpningar, till exempel för energilagring i solenergisystem, efter att ha uppnått livslängden för användning i elfordon. 

Produkter och tjänster

Eftersom eldrivna lastbilar inte avger några avgaser kan de även användas för leveranser i nollutsläppszoner. De är dessutom tystare, vilket innebär att de kan köra i städer under kvällar och nätter när andra tunga fordon inte är tillåtna. Eldrivna lastbilar kan därför öka effektiviteten hos en verksamhet. Lastbilarna kan köras under de tider då trafiken är glesare och därför utföra leveranser snabbare och smidigare. De ökar dessutom produktiviteten eftersom de hinner göra fler resor under perioder med glesare trafik. Den tysta driften gör även att de kan komma närmare den slutliga leveranspunkten.

Vi levererar redan eldrivna medeltunga lastbilar för distribution och sophämtning. Vi erbjuder modellerna Volvo FL Electric och FE Electric i Europa och Volvo VNR Electric i USA. Under 2021 kommer vi att börja sälja de eldrivna tunga lastbilarna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX som är avsedda för regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer i Europa. 

Vi använder oss av avancerade simuleringsverktyg som bygger på vår erfarenhet från många års användning av elfordon i kommersiell verksamhet. Värdet för våra tunga lastbilar baseras på en körcykel för regional distribution med en Volvo FH 4x2-dragbil med en genomsnittlig tågvikt på 35 ton. Våra tunga lastbilar kan ha en tågvikt på upp till 44 ton. 

När vi levererar en lastbil gör vi en noggrann bedömning av rutten tillsammans med kunden och beräknar var lastbilen behöver laddas för att uppfylla transportkraven. Volvo söker ständigt efter nya alternativ och samarbeten när det gäller laddningen av våra fordon.

Vi tror att majoriteten av lastbilarna inledningsvis kommer att laddas på kundernas hemmabaser under nattetid. När eldrivna fordon blir allt vanligare kommer det även att finnas behov av och möjlighet att ladda dem på många olika platser, till exempel lastkajer, serviceverkstäder, lastbilsstopp och andra platser där lastbilar parkeras.

Våra tunga lastbilar kan laddas via en AC-laddare (till exempel en laddningsbox) med kapacitet upp till 43 kW och via ett DC-system (stationär laddningsstation) med kapaciteten 250 kW.

Om du använder en AC-laddare tar det cirka 9 timmar att ladda batterierna helt. En DC-laddare sänker laddningstiden till cirka 2 timmar. Batteriet kan, på samma sätt som en smartphone, laddas snabbare upp till 80 procent av sin kapacitet eftersom laddaren under slutet av processen sänker laddningsströmmen för att skydda battericellerna.

Våra eldrivna lastbilar har för närvarande en räckvidd upp till 300 km. Räckvidden påverkas dock till stor del av yttre förhållanden som väderförhållanden och vindmotstånd samt lastbilens vikt och förarens körstil. Räckvidden och livslängden kan förlängas genom att använda ekonomiska körlägen, utbilda föraren och noggrant följa anvisningarna för laddning och hantering av batterierna. Vi studerar noga varje kunds förutsättningar och begränsningar för att ge exempel på rutter och laddningsstrategier. Kunderna kan använda digitala verktyg för att spåra och planera användningen av lastbilen i avsikt att kunna förbättra laddningsmönstret med tiden. 

Det snabbaste sättet att ladda en lastbil är att använda DC-laddning på upp till 250 kW. Det ger en laddningstid från helt urladdat till fulladdat batteri på cirka 2 timmar.

Föraren kan följa laddningsstatusen via lastbilens instrumentering. Den kan även fjärrövervakas via Volvo Connect-portalen som visar lastbilens position och aktuella laddningsstatus i olika vyer. Volvos MyTruck-app innehåller även en funktion för övervakning av laddningen samt många andra användbara funktioner för eldrivna lastbilar. 

Volvo Connect-portalen har en funktion för planering av rutter och räckvidd som hjälper kunderna att planera rutter och dela dem med föraren via lastbilens instrumentering. Funktionen gör det enkelt att beräkna räckvidden och gör det möjligt att göra ytterligare leveranser baserat på batteriets laddningsstatus. 

Volvos serviceavtal för eldrivna lastbilar omfattar övervakning av batterierna för att säkerställa att de behåller sin kapacitet under sin livslängd. Avtalet garanterar dessutom batterifunktionen utöver lastbilens tvååriga drivlinegaranti.

Volvos eldrivna lastbilar uppfyller samma höga krocksäkerhetsstandarder som våra övriga lastbilar och erbjuder samma säkerhetssystem som dieselmodellerna. Särskilda krockscenarier har dessutom lagts till för att verifiera krocksäkerheten hos batteriinstallationen och andra elektriska komponenter i eldrivna lastbilar. Vi har dessutom gjort allt vi kan för att lastbilarnas 600-volts elsystem ska vara säkert – både när lastbilarna används och servas.

Användarna lär sig normalt sett mycket snabbt hur lastbilen fungerar och dess tillgängliga räckvidd. Om batteriets laddningsnivå sjunker till noll medan lastbilen körs finns en viss reservkapacitet tillgänglig som hjälper föraren att komma till en säker plats.

Vi använder litiumjonbatterier. De eldrivna tunga lastbilarna kommer inledningsvis att erbjudas med 5 eller 6 batteripaket. Varje batteripaket har kapaciteten 90 kWh, vilket innebär 450 eller 540 kWh total lagrad energimängd. Varje batteri väger 505 kg. 

Batteripaketen monteras vid våra egna fabriker för att säkerställa att de håller högsta möjliga kvalitet och är fullständigt testade. Den totala livslängden kan variera beroende på faktorer som användningsgrad, körcykler och laddning. Volvo övervakar ständigt batterierna och erbjuder ett serviceavtal som garanterar deras funktion.

Volvo undersöker och erbjuder lösningar för fabriksrenovering och återvinning samt lösningar som ger batterierna ett andra liv i en mängd olika tillämpningar.

Underhållsintervallen har ungefär samma längd, men underhållet är annorlunda jämfört med en traditionell drivlina. Förbrukningen av reservdelar varierar beroende på transporttillämpningen, den region där lastbilen är i drift och många andra faktorer. Lastbilarna är uppkopplade och kan rapportera om tillståndet hos olika komponenter. Det gör att service och underhåll kan planeras på ett sätt som ökar lastbilens tillgänglighet.

Samtliga återförsäljare som säljer eldrivna lastbilar är redo att ta fullt ansvar för lastbilarnas tekniska system och funktioner. Många av serviceverkstäderna har dessutom lång erfarenhet av att utföra service på eldrivna bussar.

Eldrivna lastbilar har en annorlunda prestandakurva än lastbilar med förbränningsmotorer. Motorns fulla vridmoment är till exempel tillgängligt omedelbart när du trycker på gaspedalen. Det faktum att eldrivna lastbilar har färre växlar ger dessutom en annan körupplevelse.

Eldrivna lastbilar avger mindre vibrationer och är tystare, vilket resulterar i en bekväm och avkopplande körupplevelse.

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare och anmäl ditt intresse.

Ekosystemet utgörs av all hårdvara, alla tjänster och människor som bland annat ansvarar för att övervaka och skydda lastbilens funktion och räckvidd och se till att våra kunder kan genomföra sina leveranser på ett tillförlitligt sätt. Det omfattar områden som laddning, serviceplanering och fjärrdiagnostik för lastbilen samt programvarutjänster för optimering av rutter och räckvidd.

Vi levererade våra första helt eldrivna lastbilar till kunderna under 2018, men vi började redan långt tidigare sälja hybridlastbilar som drivs med en kombination av el och andra bränslen. Andra bolag inom Volvokoncernen, framförallt Volvo Bussar, har en omfattande erfarenhet av elfordon.

Våra eldrivna lastbilar bygger på samma plattform som våra andra drivlinor och uppfyller samma höga kvalitetsstandarder. Volvos välutbildade medarbetare hjälper kunderna att konfigurera lastbilarna för att uppfylla deras specifika krav och ger sedan expertstöd när lastbilen är i drift. Batteriernas och lastbilarnas övergripande kondition övervakas kontinuerligt för att i god tid kunna identifiera alla åtgärder som kan behöva vidtas vid nästa servicebesök.

Effektiva laddningslösningar utgör nyckeln till en så effektiv användning av en eldriven lastbil som möjligt. Vi kommer att stödja våra kunder genom att tillhandahålla expertkunskaper, vägledning och kompletta lösningar. Mer information om våra olika erbjudanden presenteras under 2021.

DC-laddning med CCS2 upp till 250 kW (600–750 V) och AC-laddning (typ 2) upp till 43 kW.

Affärsmöjligheter

Låga nivåer av CO2, partikelutsläpp och buller gör det möjligt att transportera gods i nollutsläppszoner och under tider då lastbilar med traditionella drivlinor normalt inte får användas. Dessa fördelar kan möjliggöra fler och snabbare leveranser under ett skift. I kombination med avsaknaden av avgaser leder detta till bättre arbetsförhållanden för förarna och en lägre miljöpåverkan. De kan dessutom leverera varor till insidan av byggnader. De lägre vibrationsnivåerna och det snabbare accelerationssvaret gör dessutom körupplevelsen av eldrivna lastbilar mer positiv.

Helt eldrivna lastbilar är idealiska för att transportera gods i och runt städer via fördefinierade rutter som innebär att lastbilen återvänder till hemmabasen för att kunna laddas efter arbetsdagens slut. 

Distribution, anläggningstransporter i stadsmiljöer och sophämtning (ofta för stads- eller kommunägda bolag) är exempel på segment som har varit tidiga användare av eldrivna lastbilar. Kapaciteten hos Volvos tunga lastbilar gör det nu även möjligt att transportera gods mellan städer.

Elektrifieringen, i form av batterielektriska och bränslecellsdrivna elfordon, kommer att bli möjlig att genomföra i allt fler segment. För tillfället utgör fjärrtransporter ett av de huvudsakliga undantagen, på grund av bristen på laddningsinfrastruktur, tillsammans med tunga transportapplikationer inom skogs-, anläggnings- och gruvindustrin.

En eldriven lastbil kommer inledningsvis att utgöra en större investering än motsvarande dieselmodeller. Vi befinner oss dock i en övergångsfas mellan fossila bränslen och långsiktigt hållbara transportlösningar. Det innebär att kostnaden för ny teknik väntas minska i takt med att skalfördelarna ökar. 

Större transportföretag har börjat känna ett tydligt tryck – både från sina transportköpare och från slutkunderna – att erbjuda hållbara transportlösningar. Allt fler företag vill minska sina koldioxidutsläpp och bidra till ett mer hållbart samhälle. Nya affärsmöjligheter blir tillgängliga för företag som vill kunna transportera varor till platser och under tider som inte är möjliga med fossildrivna lastbilar. Ett växande antal städer skapar dessutom nollutsläppszoner där endast eldrivna fordon är tillåtna. Skatter för att stödja övergången till ett mer koldioxidneutralt samhälle diskuteras dessutom.

Alla våra befintliga betalningslösningar kommer att finnas tillgängliga även för våra eldrivna fordon: kontant betalning, leasing och hyra. Betalningslösningarna kommer att anpassas till de individuella behoven hos varje kund. 

De eldrivna medeltunga Volvo FL- och FE-lastbilarna och den nordamerikanska Volvo VNR finns redan tillgängliga för beställning. Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att få mer information. De europeiska modellerna av våra eldrivna tunga lastbilar kommer att erbjudas från 2021. Klicka på den här länken om du har några frågor om dessa fordon.

Produktionsstarten för de europeiska tunga Volvo FM-, FMX- och FH-lastbilarna är planerad till 2022. De eldrivna medeltunga Volvo FL- och FE-lastbilarna och den nordamerikanska Volvo VNR är redan i volymproduktion. Kontakta din Volvoåterförsäljare för att få mer information. 

Återbetalningstiden varierar mycket beroende på segmentet och marknaden. Eldrivna lastbilar kan även ge tillgång till nya affärsmöjligheter. Deras ekonomiska lönsamhet kommer att öka i takt med att skalfördelar uppstår och olika segment mognar. Incitament och lagstiftning gör till exempel användningen av eldrivna lastbilar för distribution och sophämtning i stadskärnor mycket mer attraktiv. De låga rörliga kostnaderna ger dessutom en högre lönsamhet ju mer lastbilen används. När den höga inledande investeringen är betald kommer de låga rörliga kostnaderna för eldrivna lastbilar att ha en positiv inverkan på lönsamheten.

Lönsamheten varierar mycket mellan olika typer av transporter. Eldrivna lastbilar har en högre inledande kostnad, men ger samtidigt transportföretagen nya möjligheter att förbättra produktiviteten och tillgång till nya affärsområden. De kan till exempel användas under tider med glesare trafik och tillgodose behoven hos lokala myndigheter och andra kunder mer effektivt än sina konkurrenter. De låga rörliga kostnaderna ger dessutom en högre lönsamhet ju mer lastbilen används. När den höga inledande investeringen är betald har eldrivna lastbilar låga rörliga kostnader, vilket har en positiv inverkan på lönsamheten.

Kontakta din lokala energileverantör för att få mer information om de tillgängliga alternativen.

Eldrivna lastbilar bör i idealfallet laddas över natten på din hemmabas för att minimera energikostnaderna. Du bör dessutom planera rutterna noggrant för att utnyttja den tillgängliga energikapaciteten på bästa möjliga sätt. I övrigt gäller samma överväganden som för andra typer av lastbilar. Du bör se till att fordonet är konfigurerat för den tänkta uppgiften, att det körs på ett ekonomiskt sätt samt skapa en underhållsplan för att säkerställa bästa möjliga prestanda och tillgänglighet.

De eldrivna medeltunga Volvo FL- och FE-lastbilarna och den nordamerikanska Volvo VNR finns redan tillgängliga för beställning. Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att få mer information. De europeiska modellerna av våra eldrivna tunga lastbilar kommer att erbjudas från 2021. Klicka på den här länken om du har några frågor om dessa fordon.

De flesta EU-länder har någon form av incitament för att främja användningen av mer miljövänlig teknik, till exempel eldrivna lastbilar. Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att få mer information om vilka incitament som är aktuella i ditt land. 

Energikostnaderna varierar kraftigt mellan olika länder. Det är oftast billigare att ladda en lastbil över natten på din hemmabas. Kontakta din lokala energileverantör för att hitta den bästa lösningen ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv.

Batterielektriska fordon kommer sannolikt att svara för en stor del av framtidens stads- och regionaltransporter på grund av teknikens ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det är ingen tvekan om att elektromobiliteten är här för att stanna. Tekniken är redan väl beprövad i bussar, personbilar och olika typer av maskiner. Den allmänna uppfattningen inom transportbranschen är att el- och bränslecellsdrivna lastbilar för längre transportsträckor kommer att spela en viktig roll i övergången till en fossilfri framtid.

Ja, vi kommer att fortsätta erbjuda ett urval olika drivlinor och kommer att föreslå den mest lämpliga lösningen för varje enskild kund och geografisk plats. Vi kommer att leverera en blandning av alltmer bränsleeffektiva lastbilar med förbränningsmotorer, gasdrivna lastbilar, helelektriska och bränslecellsdrivna lastbilar. 

Vi erbjuder våra eldrivna lastbilar med guldavtal, vilket innebär att underhållskostnaden ingår som en del av den totala ägandekostnaden. Vi ser till att den totala ägandekostnaden är konkurrenskraftig.

Detta beror på tillämpningen och fordonsspecifikationen. Batterierna gör fordonet tyngre och för att kompensera för detta tillåter EU en extra tågvikt på upp till ett ton. Beslutet om och genomförandet av den här regeln tas av varje enskilt medlemsland.

För att kunna göra en rättvis jämförelse behöver man i allmänhet jämföra den totala ägandekostnaden. Eldrivna lastbilar erbjuder ofta även nya affärsmöjligheter genom att kunna transportera varor till platser och under tider som inte är möjliga med fossildrivna bränslebilar. Ett växande antal städer skapar dessutom nollutsläppszoner där endast eldrivna fordon är tillåtna. Växlingen till eldrivna lastbilar innebär en högre inledande investering för transportföretaget, följt av betydligt lägre driftkostnader. Lösningens lämplighet måste analyseras tillsammans med de lokala kunderna. Vi är dessutom övertygade om att den inledande investeringen kommer att börja sjunka i takt med att volymerna ökar och batterikostnaderna minskar. 

Vi startade tillverkningen av Volvo FL Electric och Volvo FE Electric i Europa under 2019 och försäljningen av Volvo VNR i Nordamerika i slutet av 2020. Försäljningen av våra eldrivna tunga europeiska modeller inleds under 2021 och volymproduktionen startar 2022. 

Utforska vårt utbud av eldrivna lastbilar

Vill du få mer information om att växla till eldrivna transportlösningar?

Har du fler frågor?

Din lokala Volvoåterförsäljare svarar gärna på dina frågor. Ring, titta förbi eller be dem komma och hälsa på dig.