Lastvagnar

Lars Mårtensson
2023-01-24
4 min
Alternativa bränslen
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Åtta vanliga frågor om biogas och gasdrivna lastbilar

För att klara stigande dieselkostnader och ersätta fossila bränslen i transportindustrin kan transportföretagen nu överväga gasdrivna lastbilar som körs på flytande biogas (bio-LNG). Detta kan minska utsläppen med upp till 100 procent, och tillgängligheten för biobränslen till konkurrenskraftiga priser ökar. Men vad är skillnaden mellan de olika gastyperna, hur mycket kostar de och vilka transportuppdrag är bäst lämpade? 
 

I nuläget behövs det olika typer av bränslen och drivlinor för att kunna möta behoven i samband med den gröna omställningen. Biogas är ett av flera alternativ som kan minska koldioxidutsläppen för tunga transporter, samtidigt som det är en långsiktig energilösning.

Antalet tankstationer för flytande gas ökar, i synnerhet i Europa, och gas är redan ett lönsamt alternativ till diesel, även för längre sträckor. I nuläget är över 60 procent av produktionskapaciteten för biogas förlagd till Europa och Nordamerika. Med sina 20 000 biogasanläggningar är Europa just nu den ledande regionen.
 

Kina producerar nästan en tredjedel av den totala mängden på global nivå och siktar på att utöka biogasproduktionen på landsbygden, samtidigt som metoderna för att hantera avfallet blir allt bättre. Målet är att producera närmare 17 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 2030 (från cirka 7 Mtoe i dag). Dessutom kommer Indien att ge ekonomiskt stöd till lokala kraftvärmeanläggningar för biogas. Biogas växer också i länder som Indonesien, Malaysia och Thailand där man kan utnyttja enorma mängder industriavfall.
 

År 2022 presenterade EU-kommissionen REPowerEU-planen i syfte att minska beroendet av ryska fossila bränslen i god tid innan 2030, något som innebär att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. I åtgärdsplanen för biometan finns verktyg i form av bland annat ett nytt industriellt samarbete på biometanområdet samt ekonomiska incitament till att öka produktionen tio gånger (jämfört med 2021) till 35 miljarder kubikmeter senast år 2030, för att kunna ersätta fossila bränslen inom transportsektorn. 

Men vad är skillnaden mellan de olika gastyperna och hur är de jämfört med diesel?
Här är åtta vanliga frågor som har med gas som bränlse att göra:

1. Vad är flytande biogas (bio-LNG)?

Bio-LNG är även känt som flytande biogas och består främst av metan, precis som LNG. Bio-LNG är ett icke-fossilt bränsle som framställs genom en process där biogas från organiskt avfall som djurgödsel, slam och matavfall omvandlas till biometan av hög kvalitet och blir flytande vid -162 grader Celsius. Jämfört med LNG har bio-LNG betydligt lägre koldioxidutsläpp. Den har också högre bränslepotential (förmåga att ersätta diesel) än andra alternativ som biodiesel. Dessutom kan bio-LNG produceras lokalt, vilket sparar transportkostnader och koldioxidutsläpp och bidrar till högre energisäkerhet.
 

2. Vad är flytande naturgas (LNG)?

Flytande naturgas är naturgas som har kylts ner till flytande form för frakt och lagring. Medan naturgas är ett fossilt bränsle kan flytande naturgas (LNG) minska koldioxidutsläppen med mellan 10 och 20 procent jämfört med diesel, på grund av mindre kol per energienhet. LNG saluförs globalt, vilket innebär att den är en del av den globala energihandeln och levereras över hela världen.

3. Vad är komprimerad biogas (bio-CNG) och naturgas (CNG)?

Den enda skillnaden mellan bio-LNG/LNG och bio-CNG/CNG är att den sistnämnda komprimeras vid högt tryck och lagras i tankar på lastbilen. Nackdelen med komprimerad gas är att räckvidden för lastbilen blir kortare än vid körning på flytande gas. Precis som bio-LNG, kan komprimerad biogas (bio-CNG) produceras lokalt och är ett icke-fossilt bränsle medan CNG är ett fossilt bränsle.

4. Hur långt kan man köra med en gasdriven lastbil?

I nuläget kan LNG- och bio-LNG-drivna lastbilar köra upp till 1 000 km innan påfyllning, vilket gör detta till ett gångbart bränsle för fjärrtransporter. CNG har kortare räckvidd och används oftare för lokala transporter.

5. Vilken typ av transporter är lämpliga för lastbilar som kör på gas?

CNG och bio-CNG har använts för lokala transporter som distribution och sophämtning i stadsmiljöer. Men i takt med att eldrivna lastbilar blir ett mer konkurrenskraftigt alternativ i städerna öppnar detta upp för nya sätt att använda biogas på, till exempel i fjärrtransportbilar i form av bio-LNG. Precis som LNG har bio-LNG hög energitäthet, vilket gör gaslastbilar lämpade för fjärrtransporter. På lång sikt kommer gasdrivna lastbilar att utgöra ett komplement till eldrivna lastbilar. Särskilt när de körs på biogas. 


6. Vilket är det billigaste alternativet – gas eller diesel?

Det beror på flera olika faktorer och marknadsspecifika förhållanden. En gasdriven lastbil är dyrare att köpa än en diesellastbil, men de totala driftkostnaderna kan bli lägre tack vare låga gaspriser eller andra incitament, som vägtullar eller vägskatter. Biogasdrivna lastbilar kan också vara en förutsättning för att behålla eller få nya affärsmöjligheter på grund av växande miljökrav.
 

7. Vad händer i fråga om infrastrukturen för gas – till exempel tillgänglighet, bränsle och kommande investeringar?

Infrastrukturen för gasdrivna lastbilar växer snabbt och lastbilarna utvecklas kontinuerligt. Biogas och biometan är de snabbast växande formerna av bioenergi och även om en stor del av biogasproduktionen ligger i Europa och Nordamerika, tror det internationella energiorganet (IEA) att deras globala marknadsandel av den totala efterfrågan på bioenergi kommer att växa från 5 % i dag till 12–20 % beroende på framtida scenarier.

Europa har redan i dag fler än 600 stationer för LNG/bio-LNG. Denna siffra har ökat med över 100 stationer på bara ett år. Dessutom görs det investeringar i produktion av bio-LNG, och på grund av behovet av att övergå till icke-fossila bränslen börjar stora aktörer röra sig i riktning mot bio-LNG. När det gäller tankning liknar det diesel när det gäller tidsaspekten, men det är viktigt att vidta särskilda säkerhetsåtgärder på grund av den kalla flytande gasen.
 

8. Bör man investera i en gasdriven lastbil?

Gasdrivna lastbilar kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till diesel, och tekniken blir allt bättre i fråga om effektivitet och räckvidd. Dessutom har biogas (bio-LNG) de cirkulära och klimatmässiga fördelar som alltfler kunder inom transportbranschen efterfrågar. Det är också ett alternativt bränsle som redan i dag finns på många håll.


Läs mer om gasdrivna lastbilar här eller kontakta din lokala återförsäljare för att få mer information.