Lastvagnar

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Säkerhet
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Orsaker till att dagens stadstrafik är mer utmanande för lastbilsförare

Den alltmer hektiska stadstrafiken gör att lastbilschaufförer ställs inför fler säkerhetsutmaningar. Vad beror det på och på vilka sätt hanteras lastbilssäkerheten i våra växande städer? 

Det råder ingen tvekan om att våra städer växer exponentiellt. Enligt FN bodde 55 % av världens befolkning år 2018 i stadsområden, en andel som förväntas öka till 68 % år 2050. I många städer har väginfrastrukturen inte utvecklats i samma takt, vilket orsakat ökad trängsel och svåra körförhållanden för lastbilschaufförer och den ökande variationen av trafikanter.

Även med den begränsade kunskapen om vilken effekt el-sparkcyklar har på olycksstatistiken så har den ökade användning inneburit ytterligare en dimension till det allt större antalet fotgängare och cyklister på vägarna. Det råder också ofta en bristande medvetenhet om lastbilars döda vinklar bland de oskyddade trafikanterna.

Smartphones kan utgöra en stor distraktion för trafikanter, vilket kan förvärra situationen. Enligt National Highway Traffic Safety Administration är distraherad körning en stor orsak till trafikolyckor i USA, där allt fler olyckor beror sms-skrivandet. Det är också vanligt att se både fotgängare och cyklister lyssna på musik eller använda sin telefon i trafiken vilket minskar deras uppmärksamhet på omgivningen. Studier visar att nästan en femtedel (17 %) av alla fotgängare som korsar en väg brister i att observera trafiken på grund av att de använder sin smartphone (Volvo Lastvagnars säkerhetsrapport 2017).

 

Ökningen av e-handel och dess påverkan på lastbilsleveranser

Ökningen av e-handel innebär säkerhetsutmaningar för lastbilsförare. Att hantera allt kortare leveranstider och bristen på lämpliga parkeringar vid leveransställen i stadskärnorna kan vara problematiskt. En årlig undersökning utförd av American Transportation Research Institute belyser hur e-handelsboomen har intensifierat frågan om parkering för lastbilar i städer.

– Dagens lastbilschaufförer upplever dagligen tuffa körförhållanden i stadstrafik, bland annat på grund av snäva leveranstider, utmanande gator att manövrera fordonet på samt behovet av att vara uppmärksam på riskerna för kollisioner på våra överbelastade stadsvägar, säger Anna Wrige Berling, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.

 

Lastbilssäkerhet i stadstrafik i fokus

Med ökande urbanisering och en större variation av trafikanter som konkurrerar om utrymmet, har trafiksäkerhet hamnat högt på agendan för många beslutsfattare i städerna. Det faktum att unga trafikanter är särskilt utsatta har också ökat behovet av bättre trafiksäkerhet i städerna. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken i världen för 5–29-åringar.

Ett av de största problemen för lastbilsförare är sikten, särskilt när det kommer till oskyddade trafikanter. I London är lastbilar inblandade i oproportionerligt många dödliga kollisioner med oskyddade trafikanter. Medan lastbilar endast stod för fyra procent av totalt antal körda mil i huvudstaden, mellan 2015 och 2017, var tunga lastbilar inblandade i 63 procent av dödliga kollisioner med cyklister och 25 procent med fotgängare (Transport for London). Av den anledningen har London nu infört krav på direkt sikt baserat på hur mycket en förare kan se direkt genom sina hyttfönster. Lastbilar måste uppfylla dessa obligatoriska krav för att få köra i stadskärnor.

I Europa träder EU-förordningen om allmän säkerhet i kraft under 2024. Bland annat måste alla lastbilar i Europa ha aktiv säkerhetsteknik för att informera förare om det finns en oskyddad trafikant i riskområdet framför, på sidorna eller bakom fordonet. Kravet på direkt sikt kommer att införas 2029.  För att kunna uppfylla kravet på direkt sikt kommer hyttens design att ändras.

Dessutom är kompletterande system med 360-graderskamera – fyra kameror på varje sida av lastbilen för att möjliggöra en fullständig bild av områdena runt fordonet – nu billigare och mer tillgängliga i låginkomstländer. I länder med högre inkomster används de redan på många lastbilar.

Dagens lastbilschaufförer upplever tuffa körförhållanden i stadstrafik som snäva leveranstider, utmanande väginfrastruktur och behovet av att vara uppmärksam på riskerna för kollisioner på våra överbelastade stadsvägar.

Mot nolltolerans och ett större helhetstänk på trafiksäkerhet i städerna

EU:s långsiktiga mål är att uppnå noll dödsolyckor och allvarliga personskador på europeiska vägar till 2050, den så kallade Nollvisionen.

FN har också ett ambitiöst mål – att sträva mot en minskning av globala dödsfall och skadade i trafiken med 50 % till 2030.

Matts-Åke Belin, Global Lead för Decade of Action for Road Safety på WHO, säger:

–  Konsekvenserna av Lastbilsolyckor blir nästan alltid allvarliga, på grund av lastbilens vikt och storlek. Lastbilssäkerhet är därför en viktig del av det globala målet.


WHO uppmuntrar dessutom till mer promenader och cykling för att minska miljöpåverkan och öka hälsofördelarna.

– Detta innebär att säkerheten behöver bli ännu mer integrerad i hur vi designar städer och organiserar mobilitet. Tidigare var säkerhet ett ”tilläggskrav” och olyckor tillskrevs vanligtvis den mänskliga faktorn. Nu förstår vi att vi måste planera in den mänskliga faktorn och anta ett mer systematiskt förhållningssätt till trafiksäkerhet. En del av det är att ha ett säkerhetstänkande när vi designar vägar och använda den innovativa teknik som finns tillgänglig för att stödja lastbilschaufförer och andra trafikanter, menar Belin.
 

Så här förändras lastbilar för säkrare körning i stadstrafik

IIdag möjliggör säkerhetsbälten, automatväxellådor, automatisk nödbromsning, körfältsassistans och kollisionsundvikande teknik samt döda vinkeln-kameror, en säkrare körupplevelse för lastbilsförare i stadstrafik. Situationen har dock förbättrats och statistik visar att antalet dödsolyckor med tunga fordon minskat markant de senaste decennierna i USA och EU , trots att det totala antalet lastbilar har ökat.

Snart kommer ytterligare lagkrav på omfattande obligatoriska säkerhetssystem för tunga fordon.

– Det är väldigt tydligt att lastbilskörning i våra städer har blivit allt mer utmanande när det gäller säkerhet. Men med Nollvisionen högst upp på agendan kommer lastbilsförare att börja se mer omfattande, obligatoriskt säkerhetsstöd, inte bara via förbättrad direkt och indirekt sikt, utan också via intelligenta varningssystem som varnar föraren om det finns en kollisionsrisk. Trafiksäkerhet handlar dock inte bara om lagstiftning. Det handlar om en samarbetsanda där myndigheter, trafikanter och branschaktörer måste arbeta tillsammans för att minska dödsfall i trafiken och gå mot noll, säger Anna Wrige Berling.

– Det är väldigt tydligt att lastbilskörning i våra städer har blivit allt mer utmanande när det gäller säkerhet. Men med Nollvisionen högst upp på agendan kommer lastbilsförare att börja se mer omfattande obligatoriska säkerhetsstöd i fordonen. Trafiksäkerhet handlar dock inte bara om lagstiftning. Det handlar om en samarbetsanda där myndigheter, trafikanter och branschaktörer måste arbeta tillsammans för att minska dödsfall i trafiken och gå mot noll, säger Anna Wrige Berling.

Läs mer om säkerhetsmål för EU och FN eller lär dig allt du behöver veta om den kommande allmänna säkerhetsförordningen (GSR). Här finns också mer information om Volvo Lastvagnars säkerhetsmål och befintliga funktioner.