Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Volvo Lastvagnars syn på automatisering

Det är nu över 20 år sedan Volvo inledde sitt banbrytande arbete med lastbilsautomatisering. Det breda utbudet av ny teknik fortsätter driva branschen framåt, men Volvo sätter alltid kundernas behov främst. Vi har träffat några av medlemmarna i Volvo Lastvagnars team i Göteborg och pratat lite om framtidens spännande automatiseringsmöjligheter.
Automatiseringssegment
Från gruvdrift och sophämtning till sockerskörd och motorvägståg – automatiseringen öppnar många nya spännande dörrar.

Många av oss ser automatiseringstekniken som något avlägset – en teknik för framtiden som ännu inte förankrats i vår verklighet. Men faktum är att den här typen av avancerad teknik redan används i många branscher. Konkurrensen i näringslivet blir ständigt hårdare och automatisering ger företagen möjlighet att öka produktiviteten, sänka energiförbrukningen och förbättra säkerheten.

I över två årtionden har Volvo Lastvagnar legat i framkant av automatiseringsutvecklingen. Den automatiserade växellådan I-Shift har funnits på marknaden sedan början av 2000-talet, och på senare år har aktiva säkerhetssystem som aktiv farthållare och kollisionsvarning med nödbromsning satt en ny och normgivande standard i branschen. I takt med att automatiseringstekniken går framåt kommer resultatet att bli nya lösningar och tjänster samt en ny affärsmodell. 

De automatiseringslösningar som Volvo Lastvagnar utvecklar sätter i allra högsta grad människan i centrum. Tekniken innebär visserligen att mänskliga egenskaper byts ut mot en maskins, men fokus ligger helt och fullt på kundupplevelsen. Mikael Karlsson är Vice President vid Productivity & New Concepts. – Vi utvecklar en ny typ av automatisering. Den introduceras stegvis som ett sätt att komplettera körupplevelsen och utgör en viktig förutsättning för ökad produktivitet. När vi arbetar med kunder som vill ha en lösning försöker vi först förstå deras problem. Sedan arbetar vi tillsammans med dem för att nå målet, säger Mikael Karlsson.

Vårt arbete handlar om att göra tekniken till en fördel för kunden. Vi utgår från de krav som ställs på våra kunder av deras kunder.

Att kunden involveras i ett tidigt skede i processen är särskilt viktigt när det gäller utveckling av automatiseringslösningar. Teamen på Volvo Lastvagnar arbetar med en rad mindre pilotprojekt som hela tiden befinner sig i olika stadier i processen. Dessa pilotprojekt bidrar till att avgöra om en lösning är praktiskt genomförbar, och i idealfallet testas de i drift i samarbete med kunden som lösningen utvecklas för. – Genom snabba och intensiva tester ser vi snabbt om en viss lösning kan hjälpa kunden eller inte. Det här är en programvarudriven approach, där vi siktar på att få en större del av värdekedjan. Utöver att arbeta med små pilotprojekt tillämpar vi också ”gummibandsmetoden”, som går ut på att fokusera på framtiden och låta pilotprojekten dra oss mot målet, säger Mikael Karlsson. 

Volvo Lastvagnars automatiseringsstrategi utvecklas på två fronter. Dels arbetar man med avgränsade områden som gruvor, gårdar och hamnar, dels ger man sig ut på vägarna. – Vi menar att en hög automatiseringsgrad kan uppnås tidigare i avgränsade områden eftersom trafiksystemet ofta är mindre komplext där. Automatisering ute på allmänna vägar är mycket mer komplicerat. Avgränsade områden är ofta privat egendom och har därför inte samma restriktioner. Där kan vi testa och verifiera lösningar snabbare. Vi kan lära oss mycket av arbetet i avgränsade områden, som vi sedan kan använda i lösningarna för allmänna vägar, säger Sasko Cuklev, Director Customer Solutions & New Concepts.

Metoden att arbeta med pilotprojekt som varar från sex månader till ett och ett halvt år innebär att man snabbt kan använda resultaten och dra nytta av fördelarna. – Vårt arbete handlar om att göra tekniken till en fördel för kunden. Vi utgår från de krav som ställs på våra kunder av deras kunder. Vi koncentrerar oss på lösningar som kan göra svåra, repetitiva och tidskrävande uppdrag enklare för alla parter. Exempelvis kan automatiseringsteknik användas vid terminaler där det förekommer mycket lastning och lossning och där lastbilarna måste backa mycket. Detta bidrar till att förhindra incidenter, minimerar lastbilsskadorna och maximerar tillgängligheten, säger Hayder Wokil.

En aspekt som framkommer tydligt när man pratar med de involverade i automatiseringsprocessen är förarens viktiga roll som aktiv eller passiv part. Sasko Cuklev menar att allt handlar om göra förarens arbete enklare och säkrare och att förbättra kundernas verksamhet. – I Brasilien arbetar vi med en kund som har en sockerrörsodling. De gick miste om en stor del av sina framtida skördar eftersom förarna körde över grödorna. Genom att köra på autopilot kan förarna nu köra enligt ett förvalt mönster och därmed undvika att skada sockerrören. Optimering av körhastigheten är ett annat område som vi har tittat på. Förarna förbrukar onödigt mycket energi genom att köra för fort och sedan tvingas vänta. Vi kan hjälpa till att sänka energiförbrukningen genom att ge råd om lämplig körhastighet, säger Sasko Cuklev.

Sasko Cuklev menar att allt handlar om att göra förarens arbete enklare och säkrare och att förbättra kundernas verksamhet.

Konceptet med självkörande lastbilar verkar kanske märkligt och lite oroande för vissa, men i avgränsade områden används redan den här typen av automatisering med gott resultat. Volvo Lastvagnar testar just nu självkörande lastbilar som kan fortsätta köra direkt efter att gruvsprängning har genomförts. Under normala omständigheter måste man vänta ganska länge innan arbetet kan återupptas. Detta ger högre produktivitet och bättre säkerhet, och dessutom minskar fordonsslitaget när lastbilen körs automatiskt. På motorvägar kan lastbilar spara bränsle genom att vara kopplade till varandra. Platooning, eller motorvägståg, minskar luftmotståndet eftersom lastbilarna kör tätt intill varandra i konvojer. För vissa automatiseringssystem är användning i verkligheten mer avlägset än för andra, men gemensamt för dem är att många erbjuder en rad stora fördelar – som kan göra arbetsmiljön mycket säkrare. 

Volvo Lastvagnar har på senare år lanserat flera system för aktiv säkerhet, varav samtliga tillämpar avancerade automatiseringslösningar. I kollisionsvarning med nödbromsning och körfältsassistans används radar och kamera för att förse föraren med information, förbättra körbeteendet, varna för överhängande faror och kanske till och med förhindra olyckor. Carl Johan Almqvist, Safety Director, menar att säkerheten är själva grunden för automatisering. – Utan säkerheten som utgångspunkt får vi aldrig uppleva självkörande fordon. Det är därför som vi hela tiden förbättrar våra säkerhetssystem. Det är viktigt att understryka att vår filosofi alltid utgår från föraren. Vi arbetar med grundläggande element som sikt, fordonshantering och bromsar. Även inom ett såpass revolutionerande område som automatisering möter vi välkända utmaningar som förardistraktion i olika former. I framtiden kommer systemen som vi redan utvecklat att fortsätta uppdateras med bättre sensorer, programmering och kameror. Utmaningen består i att bearbeta all information som samlas in så att förarna får ännu större nytta av den, menar Carl Johan Almqvist.

De snabba framstegen inom automatiseringstekniken kan resultera i en förändrad affärsmodell. Sasko Cuklev tror att försäljningen av tjänster och lösningar kommer att öka, tillsammans med de mer traditionella produkterna och funktionerna. – Vår strategi sätter givetvis föraren i centrum, men möjligheterna till självkörande transporter, exempelvis mellan två terminaler, kan öppna upp för nya sätt att arbeta, säger Sasko Cuklev.

Enligt teamet är det avgörande för det fortsatta automatiseringsarbetet att ha en nära och öppen dialog med kunderna. – Kunderna vill involveras och engageras i den framtida utvecklingen. När vi ska finjustera lösningarna ber vi kunderna berätta vad de tycker. Vi kan inte låtsas vara experter när det egentligen är kunden som är expert på sin bransch. Därför är det mycket viktigt att vi får feedback i varje steg av processen så att vi kan förstå kunden bättre, säger Hayder Wokil.

 

Ibland är det de galnaste idéerna som blir till verklighet.

Automatiseringsarbetet i Göteborg bygger vidare på den innovationstradition som har gjort Volvo Lastvagnar till världsledande leverantör av avancerade lösningar. Hayder Wokil menar att det är en kombination av nytänkande och pragmatism som ligger bakom dessa framgångar. – Ibland är det de galnaste idéerna som blir till verklighet. Men vi har ett syfte med allt vi gör. Allt som vi lanserar på marknaden måste vara meningsfullt för föraren, kunden och samhället som helhet.

 

Bolidens gruva

Bolidens gruva
Självkörande Volvo FMX-lastbilar testkörs i vanlig drift i Bolidens gruva. Lastbilarna bidrar till ökad produktivitet och säkerhet eftersom de kan fortsätta köra direkt efter att sprängning har genomförts. Normalt krävs en viss väntetid innan arbetet kan återupptas. Detta är ett exempel på full automatisering i ett avgränsat område där det inte behövs någon förare.

Renova-sopbil.

Renova-sopbil, Sverige
Det finns alltid en viss olycksrisk när sopbilar ska backa i bostadsområden. Med en självkörande lastbil behövs endast en förare. Lastbilen backar automatiskt och följer föraren mellan husen medan den samlar upp soporna. Forskningsprojektet, som genomförs i samarbete med det svenska återvinningsföretaget Renova, bidrar till ökad produktivitet och säkerhet.

Skörd av sockerrör

Skörd av sockerrör, Brasilien
Ett utmärkt exempel på hur automatiseringsteknik kan bidra till ökad lönsamhet. Tidigare blev en stor del av skörden förstörd av lastbilarna hos den här sockerrörsodlaren i Brasilien. Med hjälp av en automatiseringsfunktion följer lastbilen nu i skördetröskornas spår. Föraren accelererar och bromsar men får hjälp av den automatiska styrningen. På så sätt kan man rädda en stor del av skörden.

Motorvägståg.

Motorvägståg
Lastbilarna i ett motorvägståg kan kommunicera med varandra med hjälp av uppkopplad teknik. Avstånd, hastighet och bromsning kan styras. Lastbilarna som kör bakom använder radar och kamera och får information från lastbilarna framför. I dag kan motorvägståg generera bränslebesparingar på i genomsnitt 10 procent för varje lastbil. Nästa årtionde väntas denna siffra stiga till 15 procent, eftersom lastbilarna kör närmare och närmare varandra. Bränslebesparingarna leder också till minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som säkerheten ökar i och med att lastbilarna utbyter information.