Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Det finns ingen universallösning för hela världen

Övergången till hållbara lösningar inom transportsektorn innebär både möjligheter och utmaningar. Volvo Lastvagnar arbetar ständigt för att ta fram nya tekniker för att öka energieffektiviteten och driva på utvecklingen i nära samarbete med kunderna.
Lars Mårtensson
Volvo Lastvagnar tillverkar lastbilar på koldioxidneutrala fabriker. Återvinning är en viktig del av miljöarbetet. Över 90 procent av en lastbil kan återvinnas – och andelen kommer att bli större och större.

Vad gör Volvo Lastvagnar för att minska transportindustrins miljöpåverkan?
– Vi lever och verkar i en övergångsperiod där vi efter lång tids beroende av olja är på väg mot ett samhälle som bygger på förnybara bränslen. Som fordonstillverkare jobbar vi med att utveckla nya tekniker som är mer resurseffektiva än tidigare med avseende på fordonets hela livscykel. Det innebär att det blir allt viktigare med nära samarbeten, inte bara mellan biobränsleproducenter, distributörer och speditörer, utan också med politikerna. Vi jobbar till exempel med FN för att ta fram rekommendationer som uppmanar till större internationella anslag till utveckling, stödjande lagstiftning och åtgärder som främjar ny teknik i branschen.

Vilka bränslen tror Volvo Lastvagnar mest på inför framtiden?
– Vi tror inte att det finns någon universallösning som fungerar överallt. I stället måste vi hitta alternativ för olika perioder, regioner och användningsområden världen över. Det finns fördelar och nackdelar med alla bränslealternativ. Det är viktigt att inte bara titta på utsläppen under körningen utan på hela livscykeln. Men det finns lösningar som vi tycker är särskilt intressanta för olika segment på sikt, till exempel gasdrift och eldrift.

Vi måste hitta alternativ för olika perioder, regioner och användningsområden världen över.

Varför satsas det inte mer på elektrifiering av fjärrtransporter?
– På Volvo Lastvagnar anser vi att eldrift i dagsläget passar bäst för stadskörning. Men på längre sikt är möjligheterna med elektrifiering stora även för fjärrtransporter. Till helt eldrivna fjärrtransporter krävs en kontinuerlig elförsörjning, till exempel genom skenor i vägbanan, där det inte är möjligt att köra batteridrivna fjärrtransporter. Eftersom det kräver stora infrastrukturinvesteringar från samhället ligger den här utvecklingen längre in i framtiden. Men vi fortsätter med våra tester. Vi behöver alternativa lösningar redan i dag och gasprodukter är ett alternativ som kan ge stora klimatvinster.

Har ni några nya utvecklingar på gång inom gasindustrin?
– 2018 lanserar vi en ny gaslastbil för regionala transporter och fjärrtransporter. Vi har ökat lastbilens gasandel till över 90 procent, vilket kan jämföras med den betydligt lägre andelen för vår tidigare gaslastbil för Euro 5. Flytande gas genererar dessutom så mycket energi att du kan köra upp till 1 000 kilometer mellan varje tankning. Det beror på att vi inte använder traditionell tändstiftsteknik för gasmotorn, utan en dieselmotor där gasen tänds med en liten mängd diesel eller HVO. Det förenar biogasens klimatfördelar med dieselmotorns prestanda, energieffektivitet och körbarhet. Mina kolleger och jag tror mycket på metangasen när det gäller fjärrtransporter. Den ger stora miljöbesparingar i form av låga koldioxidutsläpp samtidigt som prestandan bibehålls.

HVO

En typ av förnybar diesel som är framställd av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter som är kemiskt identiska med fossil diesel.

Naturgas
En fossil gas som i huvudsak består av metan. Ger omkring 10–20 procent lägre koldioxidutsläpp än diesel.

Liquid natural gas (LNG)
LNG och Bio-LNG är naturgaser eller biogaser som omvandlas till flytande form för transport och förvaring.

Biogas
En förnybar gas som främst består av metan. Produceras av avloppsslam och växter samt av matavfall, gödsel och organiska restprodukter. Kan minska klimatpåverkan med upp till 80 procent.

Förnybar el
El som produceras av outsinliga energikällor som snabbt förnyas, till exempel sol, vind, vatten och biomassa.