Information till leverantörer och dess representanter om personuppgiftsbehandling

Det här meddelandet innehåller information om VOLVO:s behandling av personuppgifter som avser dig.

VOLVO kan behandla personuppgifter om dig, om du är en individ eller är eller har varit anställd hos ett företag, som har handlat eller hyrt en produkt eller tjänst, erbjuden av någon av de företag som tillhör VOLVO. Om så är fallet, vänligen läs vår information till kunder.

För det fall du är en individ eller är eller har varit anställd hos ett företag, som har sålt eller hyrt ut en produkt eller tjänst till någon av de företag som tillhör VOLVO, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till leverantörer.

För det fall du är eller har varit förare av ett fordon, eller maskinist av en byggmaskin, såld eller tillverkad av någon av de företag som tillhör VOLVO, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till maskinister och förare.

Om du är eller har varit anställd av VOLVO eller deltagit i arbete som konsult, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till anställda eller konsulter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt kontaktuppgifter

VOLVO Lastvagnar AB, VOLVO Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (“VOLVO”) som personuppgiftsansvariga, är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som avser dig enligt gällande dataskyddslagar och förordningar.

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgifter om dig, vänligen kontakta VOLVO:s Group Privacy Officer på gpo [dot] office [at] volvo [dot] com eller via brev eller telefon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Avdelning AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sverige.

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO kommer behandla alla eller delar av följande kategorier av personuppgifter:

 

Kontaktuppgifter till leverantör och dess representanter, namn, adress till arbetsplats, email-adress, telefonnummer

 

Uppgifter om organisation, företagsnamn, befattning, arbetsplats, land

 

IT-relaterade uppgifter, användar-ID, lösenord, inloggnings-information, uppgift om din användning av VOLVO:s IT-applikationer och tjänster

 

Om du är enskild näringsidkare kommer VOLVO också att behandla följande kategorier av personuppgifter:

 

Finansiell data, kredit- och betalinformation, detaljer om bankkonto

 

Kontraktuell data, köporder, kontrakt och andra avtal mellan dig och VOLVO

 

Legal grund och ändamål för behandlingen

 

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter baserat på någon av följande legala grunder och för följande ändamål, se närmare beskrivning nedan.

 

Berättigat intresse. VOLVO:s berättigade intresse inbegriper intresset av att hantera sin dagliga verksamhet i enlighet med lagenlig och god företagssed, inbegripet hantera sina relationer med kunder för att prestera i enlighet med avtal som du eller din arbetsgivare är avtalspart i eller för att ingå avtal med dig eller din arbetsgivare. Exempel, VOLVO behöver veta ditt språkval för att kunna kommunicera med dig i den dagliga verksamheten.

 

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 

För att kunna kommunicera med din arbetsgivare i syfte att hantera VOLVO:s relation med sina leverantörer för att utföra prestationer enligt avtal som du eller din arbetsgivare är part i eller för att vidta nödvändiga åtgärder för att ingå avtal med dig eller din arbetsgivare.

 

Om du är enskild näringsidkare kommer VOLVO behandla finansiell data för att kunna betala dig.

Vissa personliga uppgifter är nödvändiga för att VOLVO ska kunna integrera med sina leverantörer för affärsändamål. Att inte tillhandahålla personuppgifter hindrar hantering och leverans av produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare kan komma att förvänta sig från VOLVO.

VOLVO kommer normalt sett inte att dela dina personuppgifter utanför VOLVO-koncernen om inte så krävs enligt lag eller förordning. Dock kan VOLVO komma att, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifterna, dela personuppgifter som rör dig med andra företag inom VOLVO-koncernen, vilket kan inkludera företag utanför EU/EES. VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter, dela personuppgifter som rör dig med leverantörer som är tredje part, vilket kan inkludera leverantörer utanför EU/EES.  VOLVO kommer att vidta åtgärder för att tillgodose att lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter om dig, som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta kan exempelvis inkludera användandet av koncerninterna eller externa personuppgiftsbiträdesavtal som är baserade på EU-godkända Standardavtalsklausuler, eller Privacy Shield, eller annan sådan mekanism som har erkänts eller godkänts av vid vart tillfälle relevant myndighet. Om du har frågor om överföringen, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter så länge det krävs för att fullfölja legala eller avtalsenliga förpliktelser med hänsyn till exempelvis avtalets löptid, garantier och produktansvar men ej längre än nödvändigt för att VOLVO ska kunna fullfölja de ändamål för vilken personuppgifterna insamlades.

Du har rätt att begära information från VOLVO om de personuppgifter som behandlas om dig och tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är inkorrekta samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter vilket innebär att VOLVO på din förfrågan inskränker sin behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att VOLVO behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från VOLVO till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOS behandling av dina personuppgifter är baserade på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål som gäller för VOLVO:s behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur man utövar dem, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

Mer information om dina rättigheter som datasubjekt