Information till maskinister och förare om personuppgiftsbehandling.

Det här meddelandet innehåller information om VOLVO:s behandling av personuppgifter som avser dig.

VOLVO kan behandla personuppgifter om dig, om du är en individ eller är eller har varit anställd hos ett företag, som har handlat eller hyrt en produkt eller tjänst, erbjuden av någon av de företag som tillhör VOLVO. Om så är fallet, vänligen läs vår information till kunder.

För det fall du är en individ eller är eller har varit anställd hos ett företag, som har sålt eller hyrt ut en produkt eller tjänst till någon av de företag som tillhör VOLVO, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till leverantörer.

För det fall du är eller har varit förare av ett fordon, eller maskinist av en byggmaskin, såld eller tillverkad av någon av de företag som tillhör VOLVO, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till maskinister och förare.

Om du är eller har varit anställd av VOLVO eller deltagit i arbete som konsult, kan vi behandla personuppgifter om dig. Om så är fallet, vänligen läs vår information till anställda eller konsulter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt kontaktuppgifter 

VOLVO Lastvagnar AB, VOLVO Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (“VOLVO”) som personuppgiftsansvariga, är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som avser dig enligt gällande dataskyddslagar och förordningar.

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgifter om dig, vänligen kontakta VOLVO:s Group Privacy Officer på gpo [dot] office [at] volvo [dot] com eller via brev eller telefon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Avdelning AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sverige.

+46 (0)31 66 00 00

Data som härrör från fordon
 

Om data som härrör från ett fordon kan knytas till dig som individ, anses informationen utgöra personuppgifter. Volvo behandlar följande kategorier av personuppgifter som härrör från ett fordon. Vänligen notera att VOLVO inte nödvändigtvis behandlar all data listad nedan.

 

Förarbeteende och prestation, körstil; momentan position och lokaliseringsdata, språkinställningar på instrumentpanelen
 

Fordonets identifikationsnummer, fordons-ID (inbegripet VIN and chassi ID), IP-nummer, MAC adress 
 

Data om fordonets prestation, teknisk data om fordonet, information från fordonets komponenter, batterianvändning, data från fordonets motor, bränslekonsumtion, information om fordonets styrka och vridmoment, felkoder
 

Data om fordonets användning, användning av broms, byte av växel, acceleration och inbromsning, inställningar på instrumentpanelen, nyttjandet av fordonets styrka och vridmoment, teknisk data som härrör från fordonets motor; data rörande underlag och omgivning inbegripet tidsanmärkning och timtal 
 

Data om omgivning, vägunderlag, förhållanden i omgivningen 

 

Legal grund och ändamål för behandlingen
 

VOLVO:s berättigade intresse
 

VOLVO strävar ständigt efter att utveckla, tillverka och erbjuda ledande och innovativa produkter och tjänster. Genom kontinuerlig utvärdering och analys av data från verksamma fordon har VOLVO möjlighet att förbättra produkter och tjänster. Därför behandlas data från fordon för att:

 

  • Utföra forskning och utveckling för att förbättra och upprätthålla nuvarande produkter, tjänster och utveckla nya produkter och tjänster
  • Fastställa vägkvalitéer, olika typer av vägar och förhållande för att förstå omgivningens effekter på fordonet baserat på fordonets lokalisering
  • Lösa problem avseende kvalitén på fordonet
  • Utföra olycksrapporter
  • Hantera garantier
  • Hantera anspråk som härrör från produktansvar 
  • Utföra avtalsprestationer och regelefterlevnad
  • Utföra förebyggande underhåll och diagnostik
  • Ge rådgivning till kunder om produkter och tjänster anpassade till dem baserat på prestandan och användandet av deras fordon.

Data som härrör från fordon kommer behandlas av VOLVO baserat på dess berättigade intresse. VOLVO:s berättigade intresse inbegriper intresset av att hantera sin dagliga verksamhet i enlighet med säkerhet, garantier och produktansvar. Vidare inbegriper VOLVO:s berättigade intresse ett intresse av att förbättra sina produkter och tjänster baserat på deras befintliga funktionalitet. 

 

Rättsliga åtaganden

 

VOLVO kan behandla data som härrör från fordonets motor för att kunna efterleva reglerna i EU Direktiv 2007/46/EC och andra tillämpliga förordningar.

VOLVO kommer inhämta dina personuppgifter från fordonet antingen interaktivt via trådlöst nätverk (exempelvis via telematiksystem) eller via användandet av diagnostikverktyg (exempelvis Tech Tool via kabel).

VOLVO kommer normalt sett inte att dela dina personuppgifter utanför VOLVO-koncernen om inte så krävs enligt lag eller förordning. Dock kan VOLVO komma att, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifterna, dela personuppgifter som rör dig med andra företag inom VOLVO-koncernen, vilket kan inkludera företag utanför EU/EES. VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter, dela personuppgifter som rör dig med leverantörer som är tredje part, vilket kan inkludera leverantörer utanför EU/EES.  

 

VOLVO kommer att vidta åtgärder för att tillgodose att lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter om dig, som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta kan exempelvis inkludera användandet av koncerninterna eller externa personuppgiftsbiträdesavtal som är baserade på EU-godkända standardavtalsklausuler, eller Privacy Shield, eller annan sådan mekanism som har erkänts eller godkänts av vid vart tillfälle relevant myndighet. Om du har frågor om överföringen, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

Data som härrör från ett specifikt fordon kommer behandlas under hela fordonets förväntade livsperiod, vilket kan vara upp till 25 år.

Du har rätt att begära information från VOLVO om de personuppgifter som behandlas om dig och tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är inkorrekta samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter vilket innebär att VOLVO på din förfrågan inskränker sin behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att VOLVO behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från VOLVO till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVO:s behandling av dina personuppgifter är baserade på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.
 

Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål som gäller för VOLVO:s behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur man utövar dem, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

Mer information om dina rättigheter som datasubjekt