Övriga samarbetspartners och allmänheten

Det här meddelandet innehåller information om VOLVO:s behandling av personuppgifter som avser dig.

Volvokoncernen kan behandla personuppgifter om dig, om du är en individ som kommer i kontakt med Volvokoncernen, eller är eller har varit anställd hos ett företag som kommer i kontakt med Volvokoncernen genom ett samarbete.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt kontaktuppgifter

VOLVO Lastvagnar AB, VOLVO Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB och AB Volvo (“VOLVO”) som personuppgiftsansvariga, är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som avser dig enligt gällande dataskyddslagar och förordningar.

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgifter om dig, vänligen kontakta VOLVO:s Group Privacy Officer på gpo [dot] office [at] volvo [dot] com eller via brev eller telefon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Avdelning AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sverige.

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO kommer behandla alla eller delar av följande kategorier av personuppgifter:
 

Kontaktuppgifter såsom namn, email-adress, postadress, telefonnummer
 

Uppgifter om organisation såsom företagsnamn, befattning, arbetsplats, land
 

Legal grund och ändamål för behandlingen
 

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter baserat på någon av följande legala grunder och för följande ändamål, se närmare beskrivning nedan.
 

Berättigat intresse. VOLVO:s berättigade intresse inbegriper intresset av att hantera sin dagliga verksamhet i enlighet med lagenlig och god företagssed, inbegripet hantera sina relationer med samarbetspartners för att prestera i enlighet med avtal eller arrangemang kring samarbeten som du eller din arbetsgivare är delaktiga i eller för att ingå avtal med dig eller din arbetsgivare. Exempel, VOLVO behöver veta ditt språkval för att kunna kommunicera med dig i den dagliga verksamheten.
 

I exceptionella situationer och enbart när ingen annan legal grund föreligger kan VOLVO fråga dig separat om samtycke till behandling av personuppgifter för följande ändamål. Om samtycke är inhämtat har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, dock utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallelsen. 

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 
 

Kommunikation avseende PR och marknadsföringssyfte, så som kommunikation av VOLVO:s periodiska nyhetsbrev/tidskrift, information om våra tjänster, PR- och reklammaterial, inbjudningar till events organiserade av oss eller tredje part som vi samarbetar med. 
 

Marknasundersökningssyfte, så som undersökningar om slutkundens belåtenhet, undersökningar om återförsäljarens belåtenhet, undersökningar om produktkvalitet, undersökningar för att förbättra processer.

VOLVO kommer huvudsakligen inhämta personuppgifter från dig eller din arbetsgivare. Vi kan också inhämta personuppgifter om dig från företag som har sålt eller hyrt ut VOLVO:s produkter eller tjänster till dig.
 

Vissa personuppgifter kan inhämtas automatiskt från VOLVO:s IT-system, eller motsvarande, när du skapar eller använder onlinetjänster som VOLVO tillhandahåller.

Vissa personliga uppgifter är nödvändiga för att VOLVO ska kunna integrera med sina samarbetspartners och individer från allmänheten som kommer i kontakt med VOLVO. Att inte tillhandahålla personuppgifter hindrar hantering och leverans av information, produkter eller tjänster som du eller din arbetsgivare kan komma att förvänta sig från VOLVO.

VOLVO kommer normalt sett inte att dela dina personuppgifter utanför VOLVO-koncernen om inte så krävs enligt lag eller förordning. Dock kan VOLVO komma att, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifterna, dela personuppgifter som rör dig med andra företag inom VOLVO-koncernen, vilket kan inkludera företag utanför EU/EES. VOLVO kan också, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter, dela personuppgifter som rör dig med leverantörer som är tredje part, vilket kan inkludera leverantörer utanför EU/EES.
 

VOLVO kommer att vidta åtgärder för att tillgodose att lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter om dig, som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta kan exempelvis inkludera användandet av koncerninterna eller externa personuppgiftsbiträdesavtal som är baserade på EU-godkända Standardavtalsklausuler, eller Privacy Shield, eller annan sådan mekanism som har erkänts eller godkänts av vid vart tillfälle relevant myndighet. Om du har frågor om överföringen, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

VOLVO kommer behandla dina personuppgifter så länge det krävs för att fullfölja legala eller avtalsenliga förpliktelser med hänsyn till exempelvis avtalets löptid, garantier och produktansvar men ej längre än nödvändigt för att VOLVO ska kunna fullfölja de ändamål för vilken personuppgifterna insamlades.

Du har rätt att begära information från VOLVO om de personuppgifter som behandlas om dig och tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är inkorrekta samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att VOLVO begränsar sin behandling av dina personuppgifter vilket innebär att VOLVO på din förfrågan inskränker sin behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att VOLVO behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från VOLVO till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOS behandling av dina personuppgifter är baserade på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.
 

Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål som gäller för VOLVO:s behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur man utövar dem, vänligen kontakta VOLVO:s dataskyddsombud.

Mer information om dina rättigheter som datasubjekt